Antidiscriminatiebeleid

Aanpak vacaturetrajecten en sollicitaties om discriminatie te voorkomen

Technopark discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort arbeidscontract (vast of tijdelijk), arbeidsduur (fulltime of parttime werk) of een andere irrelevante grond. Bij het bepalen van iemands geschiktheid voor een functie kijken wij alleen naar iemands vaardigheden, kennis en competenties. Op deze manier krijgt elke werkzoekende een eerlijke kans op werk.

In vacatureteksten worden geen criteria opgenomen die discriminerend zijn.

Ook opdrachtgevers mogen niet discrimineren of aanzetten tot discriminatie. Daarom wijzen wij opdrachtgevers op discriminatie wanneer dit aan de orde is. De vacature wordt alleen in behandeling genomen, wanneer iedereen die aansluit op de gevraagde kennis en vaardigheden kan en mag solliciteren. Criteria die specifieke groepen buitensluiten, zullen dan ook niet in de vacaturetekst worden opgenomen.

Onze medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid betreffende het herkennen van discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Ook wordt van hen verwacht dat zij geen medewerking verlenen aan discriminerende verzoeken. Bij twijfel, zal intern overleg met collega’s en/of leidinggevende plaatsvinden. Wordt discriminatie gesignaleerd, dan zal de directie van Technopark daarvan op de hoogte gesteld worden, waarna actie richting de opdrachtgever zal plaatsvinden.

Als werkgever is Technopark ervoor verantwoordelijk een veilig werkklimaat te creëren, waar ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt kan worden. Ook is Technopark verantwoordelijk voor het kenbaar maken van dit antidiscriminatiebeleid en de implementatie daarvan. Daartoe wordt ervoor gezorgd dat het beleid te vinden is op de website van Technopark. Werknemers bij indiensttreding op de hoogte worden gesteld van dit beleid en hierover geïnstrueerd worden. En actief invulling wordt gegeven aan het beleid en de toetsing daarvan aan de praktijk.